Algemene voorwaarden

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. De voorwaarden van Souldrive zijn daardoor simpel een leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de leenovereenkomsten van Souldrive, waarbij wij als rijschool de rijlessen, eventueel je theoriecursus verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven.

Een rijexamen kunnen we na 24 uur van het moment van reserveren niet meer bij het CBR annuleren en belast het CBR de examenkosten door.

1. Dat rijles wordt gegeven door rijinstructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen;
2. Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons hebt gemachtigd op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlespakket zijn betaald.
3. Het herexamen wordt aangevraagd als je minimaal de 5 rijlessen van 90 minuten en het herexamen hebt betaald.

1. Dat je voor je rijles aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats.
2. Dat je de aanwijzingen van je rijinstructeur tijdens je rijlessen opvolgt.
3. Bij het examen je geldig legitimatiebewijs kan laten zien.
4. Bij het rijexamen in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat.
5. Nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het examen deel te nemen.

Let op: Ben je een kwartier te laat dan vervalt het recht op een vervangende rijles.
Kan je een rijles niet volgen, geef dat dan zo snel mogelijk aan je rijinstructeur door. Doe je dit 48 uur voor aanvang van de rijles, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat, dan heb je geen recht op een vervangende rijles, ook niet als je ziek bent.

Afzeggen van een rijles kan alleen bij je rijinstructeur.

Na ontvangst van de betaling (eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
Souldrive mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Als Souldrive na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft ontvangen, worden je rijlessen en theoriecursus stopgezet en mag je geen rijexamen doen. Als je in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, kan Souldrive je vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk zijn dan voor rekening van de leerling.

De kosten van al je rijlessen, theoriecursus en van het rijexamen moeten betaald zijn voor dat we een rijexamen voor je aanvragen.
Als het rijexamen geen doorgang vindt omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen geldig legitimatie of theoriecertificaat hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen voor rekening van de leerling. Je kan in dit geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.

Acties en/of kortingen zijn niet van toepassing op de rijlessen voor je herexamen.
Souldrive zal op verzoek van de leerling een nieuw rijexamen aanvragen en de kosten voor haar rekening nemen als het examen niet kan doorgaan omdat:

1. Een familielid t/m de de 2e graad van de leerling of de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de dag van het rijexamen zelf;
2. Er geen leswagen tijdens het rijexamen aanwezig kan zijn;
3. De leswagen door het CBR wordt afgekeurd.

Souldrive vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de leenovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Souldrive volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.